menu

Algemene voorwaarden BIRTHSTORIES fotografie

Algemene Voorwaarden Susan Eikenaar Photography h.o.d.n. Birth Stories fotografie
S. Eikenaar h.o.d.n. Susan Eikenaar Photography h.o.d.n. Birth Stories fotografie, handelend onder de naam (hierna: Birth Stories fotografie) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53224906 en is gevestigd aan Ariaweg 5E (3816HG) te Amersfoort.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Dienstverlener: De Dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
4. Opdrachtgever: de Consument die Birth Stories fotografie heeft aangesteld, projecten aan Birth Stories fotografie heeft verleend voor Diensten die door Birth Stories fotografie worden uitgevoerd, of waaraan Birth Stories fotografie een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
5. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Birth Stories fotografie.
6. Diensten: Birth Stories fotografie biedt diverse fotografiediensten aan, doch in het bijzonder geboortefotografie.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Birth Stories fotografie, alsmede voorstellen van Birth Stories fotografie voor Diensten die door Birth Stories fotografie aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Birth Stories fotografie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. Producten: de Producten die door worden aangeboden zijn de fysieke foto-albums.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Birth Stories fotografie, elke Overeenkomst tussen Birth Stories fotografie en Opdrachtgever en op elke dienst die door Birth Stories fotografie wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Birth Stories fotografie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Birth Stories fotografie is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Birth Stories fotografie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Birth Stories fotografie is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Birth Stories fotografie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Birth Stories fotografie gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Birth Stories fotografie zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Birth Stories fotografie heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Birth Stories fotografie te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Birth Stories fotografie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met Birth Stories fotografie wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Birth Stories fotografie wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Birth Stories fotografie is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Birth Stories fotografie met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto's gemaakt kunnen worden
2. Zowel Opdrachtgever als Birth Stories fotografie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Birth Stories fotografie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Birth Stories fotografie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Birth Stories fotografie is hierbij leidend.
5. Zowel Opdrachtgever als Birth Stories fotografie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Birth Stories fotografie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
6. Reeds geplande afspraken kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de aanvangsdatum. Annulering binnen deze periode heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden.Indien opdrachtgever na het maken van een afspraak en na het plannen van een datum waarop de afgesproken foto shoot zal plaatsvinden alsnog besluit de overeenkomst te annuleren, zal Opdrachtgever verplicht zijn de schade te vergoeden, die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt. Daarbij valt ondermeer, maar niet uitsluitend, te denken aan gevallen waarbij Opdrachtnemer schade lijdt, doordat Opdachtgever ( te laat) een opdracht annuleert en het voor Opdrachtnemer niet meer mogelijk is om een nieuwe opdracht voor de geplande datum aan te nemen. De door opdrachtgever te betalen schadevergoeding bedraagt daarbij 25% van de overeengekomen som voor de afgesproken foto shoot, indien 3 maanden voor het uitvoeren van de geplande dienstverlenening wordt geannuleerd, 50% indien 2 maanden voor de afgesproken foto shoot wordt geannuleerd en 75% indien een maand van de voren wordt geannuleerd. Indien minder dan een maand voor de geplande dienstverlening door Opdrachtgever wordt geannuleerd, zal de volledige, overeengekomen som voor de afgesproken foto shoot door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7. Indien wegens slechte weersomstandigheden of overmacht van Birth Stories fotografie de afspraak niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening
1. Birth Stories fotografie zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Birth Stories fotografie staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Birth Stories fotografie de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Birth Stories fotografie aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Birth Stories fotografie heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Birth Stories fotografie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Birth Stories fotografie, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Birth Stories fotografie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Birth Stories fotografie Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Birth Stories fotografie aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Birth Stories fotografie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Birth Stories fotografie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Birth Stories fotografie, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Birth Stories fotografie.
9. Opdrachtgever ontvangt de foto's nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.
10. Afhankelijk van het door Opdrachtgever gekozen pakket worden er meer of minder shoots ingepland en ontvangt Opdrachtgever een vooraf bekend gemaakt album en bijbehorend aantal pagina's en foto's. Dit pocket albums ( 15x20cm) wordt standaard bij de gebortereportage geleverd en wordt samengesteld door de fotograaf. Opdrachtgever heeft geen inspraak ten aanzien van de inhoud van het pocket album. bij het meest uitgebreide pakket van Opdrachtnemer wordt een fotoalbum geleverd waarbij opdrachtgever insopra heeft over de foto's, die in dit album opgenomen zullen worden.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Birth Stories fotografie verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Birth Stories fotografie niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto's te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Birth Stories fotografie is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Birth Stories fotografie verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Birth Stories fotografie voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Birth Stories fotografie kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Birth Stories fotografie gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Birth Stories fotografie.
4. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever Birth Stories fotografie vanaf 4 a 5 cm ontsluiting telefonisch of schriftelijk informeren waarna Birth Stories fotografie zo spoedig mogelijk naar de locatie van Opdrachtgever zal vertrekken. Birth Stories fotografie kan niet garanderen dat zij tijdig aanwezig kan zijn, doch zal zij haar uiterste best doen om zo spoedig mogelijk aanwezig te zijn.
5. Afhankelijk van de locatie, de persoonlijke situatie van Opdrachtgever, evt. adviezen van de betrokken zorgprofessionals, de lichtinval en andere omstandigheden, worden de foto's gemaakt.

Artikel 8 - Fotografie
1. De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto's, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Birth Stories fotografie. Birth Stories fotografie is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst Birth Stories fotografie genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. Birth Stories fotografie zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
4. Birth Stories fotografie kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Birth Stories fotografie een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Birth Stories fotografie, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Birth Stories fotografie bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Birth Stories fotografie is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Birth Stories fotografie waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.
7. Opdrachtgever kan slechts de door Birth Stories fotografie goedgekeurde en bewerkte foto's ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op 'ruwe', onbewerkte foto's.

Artikel 9 - Oplevering
1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders overeengekomen. Birth Stories fotografie zal de te ontwikkelen fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Birth Stories fotografie gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.
3. Birth Stories fotografie spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
4. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.
5. Birth Stories fotografie heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
6.Birth Stories fotografie heeft het recht om alle foto's uit door hem gemaakte fotorapportages te publiceren, zowel online als offline, bijvoorbeeld, mar niet uitsluitend op de website, op sociale media, op beurzen, in flyers, in demo-fotoalbums etc. in dat geval zal Birth Stories fotografie contact opnemen met opdrachtgever en zal door Birth Stories fotografie aan opdrachtgever een voorstel gedaan worden voor de beelden die gebruikt zulle worden, waarna deze beelden, na verkregen akkoord daartoe van Opdrachtgever, door Birth Stories fotografie gebruikt zullen worden.

Artikel 10 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Birth Stories fotografie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Birth Stories fotografie, Birth Stories fotografie een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 - Verzending
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
2. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Birth Stories fotografie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Indien Producten worden bezorgd door Birth Stories fotografie of een externe vervoerder is Birth Stories fotografie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien Birth Stories fotografie gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Birth Stories fotografie ter beschikking heeft gesteld.
5. Birth Stories fotografie behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
6. Birth Stories fotografie verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
8. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de pakbon geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
9. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 - Onderzoek, reclamaties
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Birth Stories fotografie erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Birth Stories fotografie te worden gemeld op hello@birthstoriesfotografie.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Birth Stories fotografie op de wijze zoals door Birth Stories fotografie aangegeven.
5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Birth Stories fotografie, conform de retour instructies van Birth Stories fotografie. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
6. Birth Stories fotografie is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. Het produkt dat door Birth Stories fotografie geleverd wordt ( het fotoalbum) is altijd maatwerk en kan daarom niert geretourneerd worden. Voordat dit album aan de klant verstuurd wordt, wordt het door Birth Stories fotografie gecontroleerd op eventuele fouten of gebreken. pas indien het album door Birth Stories fotografie wordt goedgekeurd, zal het aan de klant verzonden worden.
8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Birth Stories fotografie te wijten is, zal Birth Stories fotografie na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Birth Stories fotografie.

Artikel 13 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Birth Stories fotografie voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief ongeacht of Birth Stories fotografie aanwezig is gedurende de hele geboorte of een gedeelte daarvan. Hieronder wordt tevens verstaan meer uren dan verwacht. Partijen zullen dienaangaande nadere afspraken maken over de aanwezigheid.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Birth Stories fotografie gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten kan aan Opdrachtgever doorberekend worden.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Birth Stories fotografie ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hieronder wordt tevens verstaan onkosten ten behoeve van een locatie, styling, make-up artist en props.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Birth Stories fotografie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Birth Stories fotografie.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 - Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Birth Stories fotografie zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Birth Stories fotografie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Birth Stories fotografie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Birth Stories fotografie de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan hello@birthstoriesfotografie.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Birth Stories fotografie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Birth Stories fotografie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Birth Stories fotografie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding
1. Birth Stories fotografie heeft het recht om de ontvangen of door zijn gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Birth Stories fotografie gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Birth Stories fotografie is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Birth Stories fotografie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Birth Stories fotografie te vergoeden voor elk financieel verlies dat Birth Stories fotografie lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud
1. Voor zover Opdrachtgever geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alle door geleverde zaken, eigendom van totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Producten, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van . Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 18 - Garantie
Birth Stories fotografie staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 19 - Overmacht
1. Birth Stories fotografie is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Birth Stories fotografie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Birth Stories fotografie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Birth Stories fotografie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Birth Stories fotografie of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Birth Stories fotografie buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Birth Stories fotografie is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Birth Stories fotografie alleen geacht te bestaan indien Birth Stories fotografie dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Birth Stories fotografie, is Birth Stories fotografie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Birth Stories fotografie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Birth Stories fotografie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Birth Stories fotografie in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Birth Stories fotografie leidt tot aansprakelijkheid van Birth Stories fotografie, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Birth Stories fotografie. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Birth Stories fotografie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Birth Stories fotografie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Birth Stories fotografie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Birth Stories fotografie geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Birth Stories fotografie.
6. Birth Stories fotografie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Birth Stories fotografie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Birth Stories fotografie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Birth Stories fotografie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Birth Stories fotografie.

Artikel 21 - Geheimhouding
1. Birth Stories fotografie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Birth Stories fotografie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Birth Stories fotografie is verkregen.
2. Birth Stories fotografie betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Birth Stories fotografie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Birth Stories fotografie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Birth Stories fotografie niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Birth Stories fotografie aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Birth Stories fotografie vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Birth Stories fotografie vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Birth Stories fotografie is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Birth Stories fotografie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Birth Stories fotografie waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto's berusten uitsluitend bij Birth Stories fotografie en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Birth Stories fotografie worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Birth Stories fotografie gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Birth Stories fotografie rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden of plaatsen op social media) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Birth Stories fotografie. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Birth Stories fotografie opgeleverde zaken, dient Birth Stories fotografie expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Birth Stories fotografie behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Birth Stories fotografie rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birth Stories fotografie wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Birth Stories fotografie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Birth Stories fotografie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Birth Stories fotografie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Birth Stories fotografie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Birth Stories fotografie voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Birth Stories fotografie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 - Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Birth Stories fotografie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via hello@birthstoriesfotografie.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Birth Stories fotografie de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Birth Stories fotografie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Birth Stories fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Birth Stories fotografie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Birth Stories fotografie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


Amersfoort 4 juni 2021


We nemen snel contact met je op!

Bedankt voor je bericht!

Heb je interesse in onze geboortefotografie of 'eerste jaar reportages', en wil je meer over onze beschikbaarheid weten? Neem dan op tijd contact met ons op zodat wij de beste kwaliteit te kunnen waarborgen! 

Neem nu contact met ons op